logo

02 000 3535 (Thai)
099 216 0216 (Thai)

081 632 6138  (English)

 

PROLAPSE DISC AND MINI – DISECTOMY